Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĖS SUSITIKIMAI LIETUVOJE irgi virtualūs...

Bažnyčių ir bendrijų parengti vaizdo įrašai vienoje vietoje https://katalikai.lt/index.php?id=9&nid=23524

Ateinantį sekmadienį, baigiantis šiai savaitei, SAUSIO 24-ĄJĄ, ŠVĘSIME DIEVO ŽODŽIO SEKMADIENĮ.

Ta proga siūlome paskaityti Popiežiaus PRANCIŠKAUS Apaštališkąjį laišką SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS minint 1600 metų sukaktį nuo šventojo Jeronimo mirties (2020-09-30), kurį išvertė „ŽODIS tarp mūsų“ ir rasite atspausdintą „ŽODIS tarp mūsų“, 2021 m. Nr. 1:

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/ap-laiskai/2020-09-30_scripturae-sacrae-affectus

 

ir prisiminti Apaštališkąjį laišką APERUIT ILLIS dėl Dievo Žodžio sekmadienio įvedimo (buvo atspaudintas „ŽODIS tarp mūsų“, 2020 m. Nr. 1):

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/motu-proprio/2019-09-30_aperuit-illis

Devyndienis už Lietuvos vyskupus

Artėjant mūsų mylimo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio liturginei šventei (sausio 27 d), jungiamės ir visus norinčius kviečiame prisijungti prie iniciatyvos – melstis bendra intencija už mūsų vyskupus, kad palaimintasis Jurgis juos užtartų, o Šventoji Dvasia drąsintų, stiprintų ir vestų.

Beje, pal. Jurgis Matulaitis ganytojo pareigas ėjo tuo metu, kai prieš šimtą metų Lietuvoje ir Europoje siautėjo dar baisesnė pandemija
– „ispaniškas gripas“!

SAUSIO 18-26 DIENOMIS (ARBA SAUSIO 19-27 D.) melskimės, prašydami pal. Jurgio užtarimo, devynias dienas jo litanija, malda prašant išgydymo mūsų ligoniams, kurie kenčia nuo viruso, ir Sekvencija į Šventąją Dvasią.

Per šį devyndienį už mūsų vyskupus melsis vienuolės, vienuoliai ir tikintieji, o kunigai aukos Mišias.

Tie, kurie melsis ne bažnyčiose, maldai kviečiami 20-22 VAL.

MALDA PALAIMINTAJAM JURGIUI MATULAIČIUI UŽTARIANT PRAŠANT SVEIKATOS MŪSŲ LIGONIAMS:

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu mokei mus: „Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks”. Todėl nuolankiai maldaujame Tave grąžinti sveikatą Covid’u sergantiems ligoniams, kuriems šaukiamės palaimintojo Jurgio užtarimo. Trokštame, kad tai būtų naudinga jų išganymui. Tavimi, Viešpatie, pasitikime ir amžiais nebūsime apvilti. Amen.

Tėve mūsų, … Sveika, Marija, … Garbė Dievui…

LITANIJA

Kyrie eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison.
Kristau, išgirsk mus,
Kristau, išklausyk mus.

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Nekaltai pradėtoji Marija, || melski už mus!
Palaimintasis arkivyskupe Jurgi, || melski už mus!
Didis Nekaltosios Mergelės Marijos mylėtojau, ||  melski už mus!
Visada klusnus Šventajai Dvasiai, || melski už mus!
Ištikimas Bažnyčios sūnau, || melski už mus!
Gerasis ir išmintingasis ganytojau, || melski už mus!
Dvasinio atgimimo žadintojau, || melski už mus!
Vienuolijų atnaujintojau ir kūrėjau, || melski už mus!
Pašaukimų ugdytojau, || melski už mus!
Vyskupų ir kunigų globėjau, || melski už mus!
Darbininkų bičiuli ir švietėjau, || melski už mus!
Jaunimo mokytojau ir kelrodi, || melski už mus!
Nepalaužiamo tikėjimo vyre, || melski už mus!
Darbštumo ir maldingumo pavyzdy, || melski už mus!
Nuolankumo ir šventumo mylėtojau, || melski už mus!
Kantrybės ir savitvardos žiede, || melski už mus!
Dvasinės giedros ir ramybės nešėjau, || melski už mus!
Vienuoli pagal Dievo širdį, || melski už mus!
Romusis žmonių ir tautų taikintojau, || melski už mus!
Uolusis Kristaus Evangelijos šaukly, || melski už mus!
Visuomenės sąžinės auklėtojau, || melski už mus!
Atlaidumo priešams pavyzdy, || melski už mus!
Blogio gerumu nugalėtojau, || melski už mus!
Klystančių sielų gelbėtojau, || melski už mus!
Našlaičių tėve ir užtarėjau, || melski už mus!
Ligonių ir vargdienių guodėjau, || melski už mus!
Naujųjų laikų šventumo žvaigžde, || melski už mus!
Atgimstančios Tėvynės švytury, || melski už mus!
Lietuvos vaikų Dievui užtarėjau, || melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.

VADOVAS: Melski už mus, Palaimintasis Jurgi,
A.: Kad taptume verti Kristaus pažadų.

MELSKIMĖS
Dieve, Tu palaimintojo Jurgio širdį uždegei karšta Kristaus ir jo Bažnyčios meile. Suteik, meldžiame malonę, kad mes, jo pavyzdžio skatinami ir užtarimo remiami, ištikimai sektume Kristų ir savo gyvenimą aukotume Jo Mistinio Kūno – Bažnyčios ugdymui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

SEKVENCIJA Į ŠVENTĄJĄ DVASIĄ

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk!

Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!

Sielų Tu ramintojas, svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas.

Darbuose Tu - poilsis, kaitroje Tu - atvėsis,
Tu - paguoda liūdesy.

O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą.

Be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu,
viskas - atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta,
gydyk tai, kas sužeista.

Atitrauk mus nuo klaidų, dvasios šalty duok jėgų,
tiesink vingius mūs takų!

Duok mums, mylintiems Tave, tikintiems Tava galia,
dovanas septynerias!

Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą,
kviesk į džiaugsmą amžiną!

20210127 pal j matulaicio atlaidai marijampoleje

SAUSIO 27 D. PAL. JURGIO MATULAIČIO MINĖJIMAS

Tam, kad sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo pamaldos iš Marijampolės Šv. ark. Mykolo bazilikos galų būti transliuojamos parapijos YouTube kanale, reikia surinkti bent 1000 prenumeratorių.

https://www.youtube.com/channel/UCc9pDwC45is4Deu4XZo_Kkg

   

Svetainėje lankosi 11 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija